Projekt społeczny "Kościół wolny od polityki"

Regulamin

§ 01

Organizator projektu

 1. Organizatorem projektu społecznego „Kościół wolny od polityki” (dalej nazywanego także projektem, kampanią społeczną lub kampanią) jest Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół, działająca w ramach i w imieniu Kongresu Katoliczek i Katolików.

Dane kontaktowe organizatora kampanii:

Kongres Katoliczek i Katolików
Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół

Fundacja na Rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików
ul. Jacka Malczewskiego, 25A /15
81-817 Sopot
KRS: 0000962696

e-mail: [email protected]

§ 02

Cele kampanii

 1. Edukacja społeczna w dziedzinie przestrzegania i naruszeń prawa regulującego relacje państwa i Kościoła w Polsce.
 2. Popularyzowanie ustaleń „Raportu o stanie relacji Państwo — Kościół w Polsce”.
 3. Inicjowanie i moderowanie dialogu społecznego na temat kształtu relacji państwo — Kościół w ustroju demokratycznym.
 4. Aktywizacja społeczna na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 03

Forma i zasady kampanii

 1. Projekt społeczny „Kościół wolny od polityki” jest kampanią medialną, realizowaną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wolnyodpolityki.pl oraz powiązanych z nią mediów społecznościowych i cyfrowych usług strumieniowania filmów i podcastów.
 2. Treści wytworzone przez organizatora kampanii są jego własnością i z tego tytułu podlegają ochronie prawnej.
 3. Oficjalni partnerzy, patroni lub sponsorzy projektu mogą współdzielić jego treści na warunkach ustalonych z jego organizatorem.
 4. Osoby prywatne śledzące projekt mogą udostępniać linki do jego treści na zasadach obowiązujących w mediach społecznościowych.
 5. Kampania będzie prowadzona od maja 2023 przez przynajmniej 20 kolejnych tygodni.
 6. Na nośnikach kampanii zakazuje się publikacji treści, które:
  a) naruszają obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności prawa i swobody obywatelskie lub prawa podmiotów trzecich,
  b) są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  c) zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, orientację seksualną, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter hejterski, pornograficzny lub propagują nauki sekt oraz tzw. teorie spiskowe,
  d) zawierają spam.
 7. Wysłanie zdjęć, artykułów, nagrań audio i video w ramach czynnego uczestnictwa w kampanii „Kościół wolny od polityki” lub akcji udzielania jej poparcia, na adres e-mail: [email protected] jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kampanii społecznej.
 8. Kampania „Kościół wolny od polityki” ma charakter społeczny, niekonfesyjny i niepartyjny. Oznacza to, że w jej ramach promuje się wyłącznie dbałość o dobro wspólne i zachowanie porządku publicznego w ich sprawiedliwym kształcie dla wszystkich.
 9. Użytkownik mediów społecznościowych kampanii ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, które tam opublikuje, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

§ 04

Uczestnictwo w kampanii

 1. Udział w kampanii jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Odbiorcą kampanii może być każdy.
 3. Partnerem, współtwórcą treści, patronem lub sponsorem projektu mogą być osoby prywatne albo instytucje posiadające osobowość prawną, pod warunkiem że instytucje te nie są związane formalnie z żadną partią polityczną lub nie udzielają partiom politycznym poparcia w kampanii wyborczej.
 4. Partnerom, sponsorom i patronom oferujemy nieodpłatnie korzystanie z zasobów, które wytworzyliśmy oraz gwarantujemy ich wszechstronną i profesjonalną obsługę w czasie trwania projektu.
 5. Szczegółowe warunki współpracy z partnerami, współtwórcami treści, patronami i sponsorami będą uzgadniane indywidualnie.

§ 05

Przesyłanie własnych materiałów i komentowanie cudzych treści

 1. Przesłanie na adres e-mail kampanii lub innym kanałem należącym do jej organizatorów: zdjęć, artykułów, nagrań audio i video w ramach uczestnictwa w projekcie lub akcji udzielania mu poparcia, oznacza zgodę wysyłającego na użycie jego wizerunku i treści, które przyśle.
 2. Użytkownik mediów społecznościowych kampanii ma prawo do zamieszczania swoich komentarzy i opinii dotyczących cudzych publikacji pod warunkiem, że nie naruszają one powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dóbr chronionych innych osób i instytucji oraz regulaminu kampanii.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalach społecznościowych, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.
 4. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których posiada tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikowania i promowania treści nadesłanych przez Użytkowników jako „artykuł użytkownika”. Ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.
 6. Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu społecznościowym kampanii, Wydawca nabywa nieodpłatnie i niewyłącznie licencję na wykorzystywanie tych treści w portalu. Użytkownik zaś zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku wykorzystania przez Wydawcę jego publikacji w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także w celach promocyjnych).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zdjęć i materiałów filmowych. Zdjęcia i materiały filmowe, które będą naruszały zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, lub obowiązujące przepisy prawa nie będą wykorzystane w kampanii.

§ 06

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników, przekazanych w związku z kampanią społeczną „Kościół wolny od polityki”, jest FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Kampanii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które włączyły się w działania w ramach kampanii społecznej „Kościół wolny od polityki”:
  a) udział w kampanii społecznej o nazwie „Kościół wolny od polityki” (dalej: Kampania), której organizatorem jest Kongres Katoliczek i Katolików Grupa robocza Relacje Państwo-Kościół (dalej Organizator).
  b) udzielenie informacji dotyczących Kampanii; podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy uczestnikami a Organizatorem.
 3. Organizator może przekazywać dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Organizatora (np. dostawca usług hostingowych, poczty elektronicznej).
 4. Organizator może udostępnić dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (np. prawnie uzasadnione żądanie organów ścigania).
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między uczestnikami a Organizatorem, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Organizatorem. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego sprzeciwu.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:

  a) sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
  b) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

§ 07

Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do udziału w kampanii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej www.wolnyodpolityki.pl.
 3. W pozostałych kwestiach moc prawną ma regulamin Kongresu Katoliczek i Katolików znajdujący się na stronie: https://kongreskk.pl/regulamin/.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności niezależne od organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
Projekt społecznej mocy "Kościół wolny od polityki"

Weź udział w akcji
razem z nami

Scroll to Top