Forum 'OBECNI W KOŚCIELE'

Postulaty kongresu

Odtwórz wideo

Podczas Forum OBECNI W KOŚCIELE, które odbyło się w dniach 22 – 23 października 2022 w Łodzi, Kongres Katoliczek i Katolików ogłosił swoje postulaty. Jest ich dziesięć i dotyczą tych obszarów życia wspólnoty Kościoła w Polsce, które w naszej opinii potrzebują szczególnie pilnych reform.

POSTULAT Grupy roboczej państwo — Kościół

Postulujemy niezwłoczne powołanie kościelnego zespołu roboczego duchownych i wiernych świeckich w celu przedyskutowania i przygotowania skutecznych rozwiązań, które doprowadzą do respektowania zasady rozdziału Kościoła od państwa w Polsce, w codziennej praktyce życia publicznego.

Uzasadnienie

Kościół nie może oczekiwać, że państwo podporządkuje się jego doktrynie, ponieważ podstawy organizacji społeczeństwa demokratycznego nie może stanowić żadna nadrzędna doktryna filozoficzna, religijna czy światopoglądowa.

Za najważniejsze wyzwanie dla wspólnoty katolickiej w Polsce, w kontekście relacji państwo — Kościół, uważamy dokonanie zmiany dotychczasowego sposobu definiowania przez Kościół jego pozycji wobec instytucji Państwa. Zaktualizowany modus vivendi Kościoła i państwa powinien być określony przez odrębność Kościoła, która nie może oznaczać wyłącznie swobody jego działania w granicach prawa i braku ingerencji ze strony Państwa w wewnętrzne sprawy Kościoła. Autonomia ta, przysługując Kościołowi na mocy prawa do wolności religijnej, czyni go przede wszystkim wspólnotą i instytucją samodzielnie odpowiedzialną za własny los.

Horyzont refleksji Kościoła o pożytecznych dla niego stosunkach z Państwem powinien znacząco przesunąć się w kierunku poszanowania pluralizmu poglądów i opinii, charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego. Ponadto potrzebne są nowe strategie realizowania kościelnej misji jako nieuwikłanej w bieżący spór polityczny, który zawsze wywiera destrukcyjny wpływ na religijne przesłanie Kościoła. Wymagać to będzie zmiany myślenia zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich.

Poznaj wszystkie postulaty Kongresu!

Nasze postulaty są skierowane przede wszystkim do polskich biskupów i zawierają propozycje działań, które naszym zdaniem mogą posłużyć dobru Kościoła w Polsce.

Dowiedz się więcej

Poznaj nasz raport

Kwiecień 2022

Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół, działająca w ramach Kongresu Katoliczek i Katolików, rozpoczęła swoje prace od sporządzenia raportu o stanie relacji państwo — Kościół w Polsce. Zawiera on wyniki badań i analiz prawnych, społecznych i teologicznych, które dotyczyły bieżących stosunków państwa i Kościoła w Polsce A.D. 2022, w ich codziennym praktycznym kształcie.

Autorami Raportu są: Wiktor Antolak, Barbara Balicka, Paweł Gużyński OP, Małgorzata Imiolczyk, Paweł Kuglarz, Michał Leśniak, Marcin Maj, Anna Maria Rizzo, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Zoll  i Fryderyk Zoll.

Prawo i uczucia religijne

Maj 2023

Obecnie świadomość prywatnego i publicznego znaczenia takich wartości, jak: osobista cześć, wolność sumienia i religii oraz wolność wyrażania swoich poglądów jest wśród ludzi powszechna co najmniej na poziomie intuicji.

Z tego samego powodu co wspomniane powyżej wartości, również uczucia religijne mogą podlegać ochronie prawnej. Jednak  takie zabezpieczenie nigdy nie powinno stawać się orężem w walce politycznej.

Projekt społecznej mocy "Kościół wolny od polityki"

Weź udział w akcji
razem z nami

Scroll to Top