Z dystansem lub humorem, ale bez propagandy partyjnej lub religijnej

Konkurs plastyczny

Konkurs ci się marzy?

Jesteś spostrzegawczy i masz zdolności plastyczne? Zapraszamy Cię do udziału w konkursie dla rysowników. Opowiedz za pomocą obrazka, jakie są lub jakie być powinny relacje między państwem i Kościołem.

Złota reguła naszego konkursu

Konkurs ma charakter niepartyjny i niekonfesyjny, zatem prace mogą odnosić się wyłącznie do problematyki zasad związanych z relacjami
państwo — Kościół.

Dobre dla wszystkich

Konkurs dotyczy reguł, których zachowanie zabezpiecza sprawiedliwe funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Stanowczo zasady przed polityką

Naszej inicjatywy nie należy mylić z działalnością polityczną w znaczeniu aktywności społecznej lub partyjnej, mającej na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej.

Jury konkursu

Zwycięzcę wyłoni głosowanie internautów, które odbędzie się w dniach 26-29 października 2023 r. Uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę główną. W przypadku remisu decyzję o zwycięzcy, podejmie jury w składzie:
Anna Maria Rizzo, prof. Andrzej Zoll, o. Paweł Gużyński OP.

prof. Andrzej Zoll

Anna Maria Rizzo

o. Paweł Gużyński OP

Regulamin konkursu

§ 01

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół, działająca w ramach i w imieniu Kongresu Katoliczek i Katolików. Konkurs stanowi część projektu społecznego „Kościół wolny od polityki”.

Dane kontaktowe organizatora kampanii:

Kongres Katoliczek i Katolików
Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół

Fundacja na Rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików
ul. Jacka Malczewskiego, 25A /15
81-817 Sopot
KRS: 0000962696

e-mail: [email protected]

§ 02

Cele konkursu

 1. Celami konkursu są:
 • propagowanie tematu projektu społecznego „Kościół wolny od polityki”,
 • aktywizacja społeczna na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • wyłonienie zwycięzcy spośród autorów nadesłanych prac plastycznych. 

§ 03

Forma konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Pracą konkursową jest rysunek wykonany dowolną techniką rysowniczą (z pominięciem technik cyfrowych), spełniający założenia i zasady konkursu.
 3. Prace należy nadsyłać do północy dnia 21 października 2023 r. na adres e-mail: [email protected]

§ 04

Zasady konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie rysunku inspirowanego hasłem projektu „Kościół wolny od polityki”.
 2. Rysunek musi być wykonany dowolną techniką tradycyjną, bez użycia technik cyfrowych.
 3. Prace konkursowe muszą zostać przesłane w formie skanów lub zdjęć w rozmiarze 1920 × 1080 dpi na adres e-mail: [email protected]
 4. W tytule e-maila proszę wpisać: Konkurs plastyczny. W treści wiadomości powinny znaleźć się dane kontaktowe autora.
 5. Przesyłane prace muszą spełniać następujące kryteria szczegółowe:
 • konkurs ma charakter niepartyjny i nie konfesyjny, więc prace mogą odnosić się wyłącznie do problematyki związanej z relacjami państwo — Kościół na poziomie krytyki funkcjonujących społecznie postaw, praktyk i obyczajów albo mogą propagować pozytywne wzorce i zasady, którymi winny charakteryzować się wspomniane relacje,
 • autorzy prac mogą inspirować się tematami poruszanymi w naszej kampanii, które prezentujemy w spotach,
 • prace nie mogą zawierać haseł trwającej kampanii wyborczej ani żadnej pozytywnej lub negatywnej propagandy partyjnej,
 • prace nie mogą zawierać wprost wizerunków konkretnych polityków lub duchownych, a także nazw i symboli konkretnych partii politycznych i komitetów wyborczych,
 • prace muszą być wolne od hejtu, czyli od obraźliwych, poniżających lub agresywnych komentarzy i mówienia w sposób wrogi o osobach i instytucjach,
 • prace nie mogą zawierać treści wulgarnych.

§ 05

Termin konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 6 września do 21 października 2023.

§ 06

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział obywatele RP.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty występujące wspólnie: zespoły autorów, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie.
 3. Organizator Konkursu i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie ani dopomagać uczestnikom Konkursu.
 4. Prace konkursowe muszą zostać przesłane w formie skanów lub zdjęć i opatrzone danymi kontaktowymi autora.
 5. W przypadku otrzymania nagrody, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie przez organizatora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość).
 6. Organizator nie pokrywa kosztów stworzenia prac konkursowych i uczestnictwa w konkursie.

§ 07

Sposób wyłonienia zwycięzcy

 1. Po zebraniu prac wszystkie rysunki spełniające wymogi konkursu zostaną opublikowane na stronie projektu wolnyodpolityki.pl.
 2. Zwycięzcę wyłoni głosowanie internautów, które odbędzie się w dniach 26-29 października 2023 r.
 3. Uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę główną.
 4. W przypadku remisu decyzję o zwycięzcy podejmie jury w składzie Anna Maria Rizzo, prof. Andrzej Zoll, o. Paweł Gużyński OP.
 5. Wynik głosowania i ewentualny werdykt jury są ostateczne i niepodważalne.

§ 08

Dyskwalifikacja

 1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:
 • zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu,
 • nie spełni wymogów regulaminu.

§ 09

Rodzaj i wysokość nagród

 1. Nagrodą w konkursie jest: „na razie atrakcyjna niespodzianka”.
 2. Nie istnieje możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§ 10

Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej

 1. Prace biorące udział w Konkursie muszą być własnością lub współwłasnością autorów.
 2. Nagrodzony projekt przechodzi na własność Kongresu Katoliczek i Katolików z chwilą wyłonienia laureata konkursu.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików.

§ 11

Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu

 1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.wolnyodpolityki.pl.
 2. Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wyniku drogą mailową lub telefoniczną.

§ 12

Unieważnienie konkursu

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
 • gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 • jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
 • niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

§ 13

Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej wolnyodpolityki.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
Projekt społeczny "Kościół wolny od polityki"

Regulamin projektu

Scroll to Top