Projekt społecznej mocy "Kościół wolny od polityki"

Polityka prywatności

§ 01

Słowniczek pojęć

 1. Serwis — strona internetowa działająca pod adresem www.wolnyodpolityki.pl
 2. Administrator danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu — FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna z siedzibą w Kasince Małej (woj. małopolskie), 34 — 734 Kasinka Mała 657.
 3. Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 4. RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

§ 02

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt wyłącznie we własnych celach statystycznych.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników projektu, przekazanych w związku z kampanią społeczną „Kościół wolny od polityki”, jest FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna.
 4. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w kampanii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które włączyły się w działania w ramach kampanii społecznej „Kościół wolny od polityki”:
  a) udział w kampanii społecznej o nazwie „Kościół wolny od polityki” (dalej: kampania), której organizatorem jest Kongres Katoliczek i Katolików Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół (dalej Organizator).
  b) udzielenie informacji dotyczących kampanii; podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy uczestnikami a Organizatorem.
 5. Organizator może przekazywać dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Organizatora (np. dostawca usług hostingowych, poczty elektronicznej).
 6. Organizator może udostępnić dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (np. prawnie uzasadnione żądanie organów ścigania).
 7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między uczestnikami a Organizatorem, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Organizatorem. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego sprzeciwu.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo do:

  a) sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
  b) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

§ 03

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§ 04

Pliki cookies

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji Serwisu.
 4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Administratora żadnych danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Administrator nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji przez żadne podmioty trzecie.

§ 05

Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do udziału w kampanii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej www.wolnyodpolityki.pl.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę do zagrożeń przetwarzanych danych osobowych  oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego oraz RODO.
 6. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Użytkowników,  umieszczając informację w Serwisie.
Projekt społeczny "Kościół wolny od polityki"

Regulamin projektu

Scroll to Top